01 marts, 2010

katarisms-X

Katarisma vēsturiskā nozīme

Līdz pat XX gs. otrajai pusei katarisms tika vērtēts kā barbariska mācība, kuras mērķis bijis vājināt kristietības pozīcijas Eiropā. Galvenie katarisma pētnieku informācijas avoti bija XIII gs. teologu sastādītās Summas, kurās tiek noliegta kataru mācība.

Pēc Oksfordas vēsturnieka Roberta Mūra darbu nākšanas klajā 80-tajos gados attieksme pret katariem sākusi mainīties, un vairumam Rietumu zinātnieku šodien ir pozitīvāka attieksme. Pēc viņu versijas, katari ar savu mācību par mīlestību un vardarbības neatzīšanu, bija Eiropas sabiedrības mēģinājums atgriezties pie kristietības sākumiem, tādējādi veidojot alternatīvu katolicismam, kas tolaik piedzīvoja dziļu krīzi. Šīs kustības apspiešana, kas izvērtās postošā karā un sekojošās nežēlīgās represijās, tiek vērtēts kā viens no totalitāras ideoloģijas uzvaras pirmajiem precedentiem Eiropas vēsturē.

Mūsdienu diskusijas par katarismu

Līdz pat 1950. gadam kataru jautājuma pētniecība notika stingras teologu uzraudzības gaisotnē, kā dēļ izveidojās vispārējs viedoklis, ka katarisms "atnācis no nekristīgajiem Austrumiem, un kataru dogma ir kristietībai sveša". Daži zinātnieki arī mūsdienās šo uzskatu turpina aizstāvēt... Taču Inkvizīcijas arhīvu apstrāde novedusi pie agrāk valdošā uzskata pārvērtēšanas.

Sākot ar 1939. gadu (pateicoties dominikānim A.Dondeinam) daudzu Eiropas bibliotēku arhīvos tika atrasti daudzi kataru izcelsmes manuskriptu fragmenti. Balstoties uz šo avotu analīzi, zinātnieki arvien drošāk katarismu vērtē kā neortodoksālu kristīgu pasaules uzskatu, kas kopumā ir tieši rietumu garīgās kultūras organiska daļa [nevis no Austrumiem atnesta mācība]. Zinātnieki pievērš uzmanību daudzām kopīgām iezīmēm, kas piemīt gan katarismam gan XI-XII gs. Eiropas kultūrai. Nopietnu ieguldījumu agrāk valdošā uzskata atspēkošanā deva arī Žans Duvernuā ar grāmatu "Kataru reliģija", sniedzot izsmeļošu vēstures dokumentu analīzi.


Saglabājies t.s. Lionas kataru rituāla lapas attēls (resurss)

Kopš 90-iem gadiem rinda vēsturnieku izplatīja aicinājumu pārskatīt viedokli par viduslaiku ķeceriem, t.sk. katariem, vēršot īpašu uzmanību uz polemiskajiem paņēmieniem, ar kuru palīdzību teologu sacerējumos tika konstruēts uzskats par "kopīgu ķecerību kā kopīgu draudu katoliskajai kopienai".
---
Rakstu sērijas sākums